تبلیغات
آموزش ابتدایی - آمـوزش و پـرورش در ژاپن
آموزش ابتدایی
تجربه معلمی است كه اول امتحان می گیرد سپس درس می دهد.

مقطع آموزش پیش‌دبستانی در ژاپن شامل رده‌های سنی 3 تا 6 سال این مقطع آموزشی غیراجباری و غیررسمی بوده و با دریافت شهریه از والدین‎ ‎كودكان ارائه می‌شود. هدف اصلی مراكزآموزش پیش‌دبستانی، پرورش ذهنی و جسمی كودكان در‎ ‎یك محیط مناسب آموزشی است. برنامه‌های آموزشی این مقطع نیز از39هفته آموزشی در سال و 4‏‎ ‎ساعت كلاس روزانه تجاوز نمی‌كند.

مهدهای كودك روزانه و كودكستان ها
هدف مهدكودك‌ها و كودكستان‌ها فراهم ساختن اساس آگاهی در مورد جهان اطراف‎ ‎برای كودكان پیش‌دبستانی و تقویت خلاقیتهای ذهنی آنان از طریق بازی، ترسیم تصاویر، ‎ ‎انجام كارهای دستی، و امثال آن است.
نوزادان و كودكان براساس سن به گروههای‎ ‎كوچك تقسیم ‌شده و توسط معلمان و مربیان تحت مراقبت قرار می‌گیرند‎. ‎
در هر مهدكودك یا كودكستان می‌توان تصاویر یا كارهای دستی ساخت كودكان را‎ ‎مشاهده كرد كه به دیوارها آویخته و یا از سقف‌ها آویزانند. كودكان با قطعات‎ چوبی چیزهایی می‌سازند، یا روی تاب و سرسره مشغول فعالیت فیزیکی و یا‎ ‎در فعالیتهای هندی‌ چون آوازخوانی، رقص و امثال آن مشغول هستند.
كل مهدكودك‌های دولتی و غیردولتی در سال 1997 حدود 14 هزاربود، و كودكان‎ ‎تحت مراقبت آنها بالغ بر یك میلیون و 789هزار و 457 نفر بوده‌اند. علاوه بر این مؤسسات، مهدكودك‌های‎ ‎زیادی وجود دارند كه به این علت كه تعداد كاركنان یا صلاحیت آنان و مواردی نظیر آن ‎به حداقل استاندارد ذكر شده در قانون نرسیده، به آنها مجوز داده نشده است.
‎امروز والدین زیادی در سراسر ژاپن تمایل دارند كودكان خود را به مهدكودك‎ ‎بفرستند. تقاضای زیاد برای تأسیس مهدكودك‌ها و طولانی ساختن ساعتهای فعالیت مهدكودك‎ ‎نه‌تنها به عوامل اقتصادی‌ چون میزان گسترده‌ای از مشاغل باز برای زنان، و نیاز به‏ ‎كار مادران برای تكمیل درآمد خانواده‌ها مربوط می‌شود، بلكه به تمایل زنان جهت‎ ‎مشاركت گسترده‌تر در فعالیتهای اجتماعی و درك جمعی از مشاركت اجتماعی ایجاد شده به‎ ‎واسطه پرستاری گروهی و آموزش نوزادان و كودكان پیش‌دبستانی نیز ارتباط دارد. مقررات ‎مهدكودك‌های روزانه و كودكستان‌ها متفاوت هستند. با این حال، گروهی می‌خواهند هر دو‎ ‎را یكی سازند و آموزش كودكان پیش‌دبستانی را تحت كنترل سازمان‌های دولتی ارائه‎ ‎دهند. نیل به این تمایل، اصلاحات عظیمی را می‌طلبد كه وزارت آموزش زاپن درصدد دستیابی ‎به آن است‎.

آموزش ابتدایی
مقطع آموزش ابتدایی در ژاپن حداكثر مدت زمان6 سال است و بین رده‌های سنی 6 تا 12 سال به طول می‎انجامد. این مقطع آموزشی اجباری ورسمی بوده وبا دریافت شهریه از والدین كودكان ارائه‎ می‌گردد. مدت زمان كلاس درس 45 دقیقه است. هدف اصلی مراكزآموزش ابتدایی، ارائه آموزش عمومی مناسب یا مراحل رشد جسمی وذهنی كودكان است. برنامه‌های آموزش ابتدایی‎ ‎تا قبل از سال 1992 بر اساس 6روز در هفته بود اما از آن سال به بعد به تدریج به 5‏‎ ‎روز در هفته كاهش یافته است.
ارتقا به كلاسهای بالاتر در دورة ابتدایی به‌صورت‎ ‎اتوماتیك است. نسبت دانش آموزان به معلمین در دورة ابتدایی 4/19 بوده و به پایه‌های‏‎ ‎تحصیلی تفكیك نمی‌گردد. میانگین تعداد دانش آموزان در هر كلاس 4/28 نفر است. طبق آمار‎ ‎سال 1999 صد درصد جمعیت سنی 6 تا 12 سال این مقطع را طی میکردند‏‎.

برنامه‌های آموزشی (شوتوكیوایكو)
برنامه‌های آموزش ابتدایی به دروس عادی (عمومی)، آموزش اخلاق، و فعالیت‌های ویژه‎ ‎تقسیم می‌شود.
از جمله دیگر برنامه‌های آموزشی می‌توان از زبان ژاپنی، تعلیمات اجتماعی، ‎ ‎ریاضیات، علوم، آموزش زندگی و محیط‌زیست، موسیقی، هنر و كاردستی، خانه سازی، و‎ ‎بدنسازی نام برد. برنامه آموزش مدارس ابتدایی زمان كافی برای موسیقی، هنر و‎ ‎تفریحات جسمانی فراهم می‌آورد. فعالیت‌هایی ویژه نقش مهمی در برنامه كلی آموزش‎ ‎بازی می‌كند و شامل فعالیت‌هایی چون كلوپ ‌ها و جشنواره‌ها در سطح مدرسه، ‎ ‎یا رقابت‌ها، مشاركت‌های دانش‌آموزی، و دیگر فعالیت‌های اجرایی توسط دانش‌آموزان‎ ‎است‎. ‎
معلمان میزان قابل توجهی از وقت خود را صرف سازماندهی و حضور در فعالیت‌هایی چون‎ ‎سفر‌های كلاس، جشنواره‌های سالانه ورزشی و فرهنگی، و مراسم ورودی و فارغ‌التحصیلی‎ ‎می‌نمایند. سال رسمی تحصیلی برای دانش‌آموزان ابتدایی 35 هفته به طول‏‎ ‎می‌انجامد هر كلاس 45 دقیقه طول می‌كشد و بعد از بیشتر موضوعات درسی 10دقیقه زنگ‏‎ ‎تفریح وجود دارد. تعداد زنگ‌های كلاس درس در هر سال با بالارفتن سطح كلاس افزایش‏‎ ‎می‌یابد. روز عادی مدرسه از حدود ساعت 8: 30 آغاز می‌شود و‎ ‎كلاس‌ها حدود 15: 50 پایان می‌یابند. نشست‌های خودمانی در شروع و خاتمه هر‎ ‎روز برگزارمی‌شوند و بیش از 2 ساعت در هر روز صرف زنگ تفریح، غذا و نظافت كلاس‌های‏‎ ‎درس و راهرو‌ها می‌شود‎.

آموزش متوسطه
آموزش متوسطه (ملی و خصوصی) شامل: 3 سال دورة مقدماتی متوسطه، و 3 سال آموزش‏‎ ‎تكمیلی متوسطه است. مقطع آموزش متوسطه خود از 2 مقطع تحت عناوین مقدماتی و تكمیلی‎ ‎متوسطه متشكل می‌شود.
مقطع آموزش مقدماتی متوسطه حداكثر مدت زمان3سال رده‌های سنی 12 تا 15 سال به طول می‌انجامد. این مقطع آموزشی اجباری و رسمی بوده و با دریافت شهریه‎ ‎از والدین دانش‌آموزان ارائه می‌شود. مدت زمان كلاس درس 55 دقیقه است. هدف اصلی‎ ‎مراكز آموزش مقدماتی متوسطه، ارائة آموزش عمومی متناسب در سطح مقدماتی متوسطه متناسب‎ ‎با مراحل رشد جسمی و ذهنی دانش‌آموزان است.
میانگین نسبت دانش‌آموزان به معلمان در دورة‎ ‎ابتدایی 9/16درصد بوده و به پایه‌های تحصیلی تفكیك نمی‌گردد.. مقطع تكمیلی متوسطه مدت زمان3سال بین رده‌های سنی18-15 سال به طول می‎انجامد. این مقطع آموزشی غیراجباری و رسمی بوده و با دریافت شهریه ارائه می‌گردد.
ورود‎ ‎به مدارس مقدماتی متوسطه دولتی با سهمیة هیأت مدیره آموزش محلی است، اما ورود ‎به مدارس ملی و خصوصی با امتحان صورت می‌گیرد. تعدادی از مدارس خصوصی آموزش‏‎ ‎پیوستة 6 ساله ارائه می‌دهند كه دوره‌های مقدماتی و تكمیلی متوسطه را دربر می‌گیرد.
در ژاپن سه نوع دورة تكمیلی متوسطه وجود دارد كه تمام‌وقت، پاره‌وقت و مكاتبه‌ای است. ورود به دورة تكمیلی متوسطه توسط امتحان یا گزینش صورت می‌گیرد. در سال 1988 ‎نوع جدیدی مدرسه به نام دبیرستان با سیستم واحدی افتتاح شد. دوره‌های دبیرستانی‎ به دوره‌های عمومی، حرفه‌ای، و دوره‌های تركیبی (غیرحضوری) مكاتبه‌ای‎ ‎طبقه‌بندی می‌شوند. مجموع ثبت‌نام در دبیرستانها، شامل سه دوره، و بالغ بر 600/258/4‏‎ ‎نفر درسال 1998 بوده است. دانش‌آموزان دوره عمومی حدود6/73 درصد و دانش آموزان دوره‏‎ ‎حرفه‌ای4/26 درصد را تشكیل می‌دهند‏‎. ‎ سال اول دبیرستان برای آموزش عمومی دانش‌آموزان در نظر گرفته می‌شود. در سال‎ ‎دوم، دروس به دوره‌های آماده‌سازی برای كالجها و دوره‌های حرفه‌ای تقسیم می‌شوند. در‎ ‎سومین سال، دوره‌های آماده‌سازی كالج به علوم انسانی و اجتماعی، علوم و فنی تقسیم‎ می‌شود. از اینرو حتی در دبیرستانهای عمومی هم در زمان فارغ‌التحصیلی سه دوره وجود‎ دارد.
دوره‌های حرفه‌ای ساعات كمتری را برای موضوعات فرهنگی می‌گذراند، و طبیعتاً بر‎ ‎موضوعاتی تأكید دارند كه به منظور حرفه‌های معینی جهت‌گیری شده‌اند.
دانش آموزان به‎ ‎هنگام ورود به مقطع تكمیلی متوسطه 15 ساله هستند و تصمیم می‌گیرند كه دوره عمومی یا‎ ‎حرفه‌ای و یا دوره مكاتبه‌ای (غیرحضوری) را بگذرانند و چون این مسئله‌ای نیست كه‎ ‎معلمان مسئول یا مشاوران هم بتوانند تصمیم بگیرند، مسئله دشوارتر می‌شود. عواملی چون‎ ‎سوابق و شرایط مالی خانواده دانش‌آموزان مدنظر قرار می‌گیرد.
هدف مدارس متوسطه پرورش اساس آموزش فراهم شده در مدارس مقدماتی متوسطه و فراهم‌آوردن آموزش عمومی و تخصصی متوسطه مناسب با سطح رشد ذهنی و جسمی افرادی است كه مقطع‎ ‎مقدماتی متوسطه را به پایان رسانده‌اند. سه نوع دوره تكمیلی متوسطه وجود دارد‎:
‎‎تمام‌وقت، ‎پاره‌وقت‎ ‎و ‎مكاتبه‌ای غیرحضوری.
دوره تمام وقت سه سال طول می‌كشد، درحالی‌كه دوره‌های پاره‌وقت و مكاتبه‌ای بیش‎ ‎از سه سال به طول می‌انجامند. دوره‌های پاره‌وقت دو نوع هستند: دوره‌های روزانه‎ ‎و دوره‌های شبانه. اكثریت دوره‌هایی از این قبیل شب‌ها ارائه می‌شوند‎. ‎
مدرسه عالی مؤسسه‌ای است كه آموزش آزاد نیمه‌حرفه‌ای را به مدت 2یا3‏‎ ‎سال‎ ‎به فارغ‌التحصیلان مقطع متوسطه ارائه می‌دهد. هدف مدارس عالی ارائه دوره كامل آموزش‎ است، اما برای آنهایی كه خواهان انتقال به كالج یا دانشگاههای 4 ساله هستند، ‎ ‎راه باز است. به علت ویژگیهای مدارس عالی، از سال 1997 به بعد 2/92‏‎ ‎درصد آنها‎ ‎توسط نهادهای غیر دولتی عمل می‌كنند و 2/95 درصد كل دانشجویان مدارس عالی دختران‏‎ ‎هستند. مدارس عالی از دید بسیاری از این دانشجویان اغلب بعنوان فرمی از آمادگی جهت‎ ‎ازدواج می‌باشند. ازسال 1997 به بعد، تعداد مدارس عالی در ژاپن در 595 مدرسه ثابت‏‎ ‎ماند و تعداد دانشجویان بالغ بر446 هزارنفر بود. دانشجویان متخصص در ادبیات و علوم انسانی و‎ ‎اجتماعی سه برابر دانشجویان متخصص علوم و مهندسی می‌باشند. از یك ‌سو، مدارس عالی‎ ‎مؤسساتی هستند كه آموزش حرفه‌ای لازم جهت اشتغال را ارائه می‌دهند، اما از سوی دیگر‏‎ ‎نقش جدیدی در زمینه آموزش بزرگسالان و نیز در اشاعه آموزش دانشگاهی ایفا می‎كنند‎. ‎
به موجب اصلاحات آموزشی ژوئن 1991، استانداردهای تأسیس مدارس عالی‏‎ ‎مورد بازبینی قرار گرفت. تا آن زمان، دروس آموزشی انتخابی، میان آموزش عمومی، ‏‎ ‎بهداشت و تربیت بدنی و موضوعات تخصصی تقسیم می‌شد، اما با اصلاحات جدید به مدارس‎ ‎عالی اجازه اعمال اختیارات داده شد. با ابداع دوره‌های مناسب با نیازهایشان، ‏‎ ‎تقسیمات قدیمی میان دوره‌ها از میان برداشته شد. بعلاوه، تعداد موضوعات درسی مورد‎ ‎نیازجهت فارغ‌التحصیلی بطور ثابت بیش از62 واحد درسی است و هركالج مطابق با‏‎ ‎اهداف خود سیستمی مخصوص به خود دارد.
استانداردهای جدیدی هم تجویز شده‌اند كه مدارس‎ ‎عالی را قادر می‌سازند تا به اصلاحات آموزشی و تحقیقاتی خود ادامه دهند. سرانجام‎ ‎قانون آموزش مدارس اصلاح شده و فارغ‌التحصیلان مدارس عالی درحال حاضر این امكان را‎ ‎دارند كه خود را «اعضا وابسته» بنامند‎. ‎
در مقطع تكمیلی متوسطه برنامه‌های درسی به3نوع عمومی، تخصصی و تلفیقی تقسیم‎ ‎می‌شوند‎. ‎
در دورة عمومی دانش‌آموزان باید دروس بیشتری را در زمینه‌های فنی یا حرفه‌ای اخذ‎ ‎نمایند‎.
در دورة تلفیقی دانش‌آموزان می‌توانند دروس خود را به‌طور تؤامان هم درزمینه‌های‎ ‎علمی و هم در زمینه‌های فنی و حرفه‌ای بگذرانند.
در دورة تكمیلی متوسطه دروس ‎انتخابی زیادی پیش‌بینی شده است كه مدارس بر حسب تمایل و انتظارات دانش‌آموزان‎ ‎تعدادی از آنها را ارائه می‌كنند. علاوه بر این برنامه درسی به سه صورت تمام‌وقت، ‏‎ ‎پاره‌وقت و مكاتبه‌ای ارائه می‌شود كه طول دورة تحصیلی در دوره‌های پاره‌وقت و‏‎ ‎مكاتبه‌ای معمولاً بیش از سه سال است‎.


نوشته شده در تاريخ شنبه 3 مرداد 1388 توسط احمد
درباره وبلاگ

جستجو

آرشيو مطالب

آخرين مطالب

نويسندگان

پيوندهاي روزانه

آمار سايت